Saltholmens Venner

SALTHOLMENS VENNER

 

I juli 2012 ble Saltholmen Fyrstasjon overført fra seilforeningen til en stiftelse. Venneforeningen Saltholmens Venner påtok seg samtidig driftsansvaret. Venneforeningen er åpen for alle, og vi er hele tiden på utkikk etter nye medlemmer.

 

 

Bli medlem!

 

Send navn, e-post, telefonnummer og adresse til berit@saltholmen.no

 

Medlemmer får:

 

- overnatting til kr 150,-

- rabatt på 50 kroner på t-skjorter

- informasjon om det som skjer

- invitasjon til arrangementer og aktiviteter på Saltholmen

 

Årsavgift: kr 200,-

KONTO: 2850 12 32280

VEDTEKTER SALTHOLMENS VENNER

Foreningen Saltholmen Fyrstasjons Venner

1. Formål

Foreningen Saltholmen Fyrstasjons Venner skal være en åpen og ideell medlemsforening bestående av personer som er engasjert i Saltholmen fyrstasjon og som ønsker å være med på, støtte og/eller holde seg oppdatert om aktiviteter på Saltholmen.

Foreningens aktiviteter vil være knyttet til daglig drift og arrangementer på Saltholmen fyrstasjon. Foreningen skal legge til rette for aktiviteter slik som omvisninger, utleie til overnatting, utleie til kursopphold, utleie til andre arrangementer, kunstutstillinger, cafedrift eller lignende, konserter og annet som foreningen finner hensiktsmessig.

 

2. Forholdet til Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon

Foreningen inngår en leie og driftsavtale med Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon. Venneforeningen vil ut fra avtalen ha fortrinnsrett til daglig drift og tilretteleggelse av aktiviteter på Saltholmen.

 

Foreningen inngår en avtale med Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon, som regulerer foreningens rettigheter og plikter på Saltholmen. Avtalen vil forutsette et nært samarbeid mellom de to. Ved større endringer i driftsfokus forelegges saken for Stiftelsens styre. Ved endringer i driftsfokus som truer allmennhetens tilgang eller som for øvrig er i strid med stiftelsens formål, skal stiftelsens styre avikle avtalen.

 

Foreningen skal i samarbeid med stiftelsen jobbe for å gjøre aktivitetene på fyret kjent for allmennheten.

3. Medlemmer

Foreningen er en åpen forening der alle som ønsker å fremme foreningens formål kan være medlem. De som bidrar med gaver over 10 000 kroner til grunnkapitalen i Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon får automatisk livsvarig medlemskap i foreningen.

 

4. Kontingent

Kontingenten fastsettes til kroner 200 per år og 100 kroner for LSF medlemmer.

5. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det skal godkjenne årsrapport, regnskap, evt. vedtektsendringer samt budsjett og velge styre. Årsmøtet fastsetter kontingent.

6. Styre

Styret har minst fem styremedlemmer. Hver velges for to år av gangen, dog slik at to velges det ene året og tre det andre.

 

7. Særlige forhold

Hvis Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon tilbakeføres eller avvikles, så skal også foreningen avvikles. Foreningens midler og aktiva overføres da til stiftelsen før avvikling.

Foreningen registreres i foreningsregisteret i Brønnøysund

 

 

Saltholmens Venner styre

 

Valgt av årsmøtet til styret for Saltholmens venner den 20.3.2013:

Jo Hjerkinn, valgt for 2 år

Anniken Paulsen (styremedlem og vara til stiftelsen), valgt for 2 år

Åsne Svendsen (styremedlem),

Grete Nyhaven (nestleder),

Pernille Usterud-Svendsen (kunstansvarlig),

Signhill Arnesen (styremedlem, registeransvarlig), valgt for 2 år

Johannes Vallesverd (styreleder).

Jan Nielsen, (båtansvarlig)

Berit Eide Johnsen (kasserer)

Hans Christian Garman Johnsen

 

 

 

Årsberetning Saltholmens Venner 2012

 

1. Administrativt

Det har vært avholdt 4 styremøter.

Styret har bestått av:

Jo Hjerkinn,

Anniken Paulsen (styremedlem og vara til stiftelsen),

Åsne Svendsen (styremedlem),

Grete Nyhaven (nestleder),

Pernille Usterud-Svendsen (kunstansvarlig),

Signhill Arnesen (styremedlem, registeransvarlig)

Johannes Vallesverd (styreleder).

Jan Nielsen, (båtansvarlig)

Berit Eide Johnsen (kasserer)

Hans Christian Garman Johnsen

 

Venneforeningen hadde ved årsskiftet 108 medlemmer hovedsakelig fra Lillesand men også mange fra andre

steder i landet. Årsresultatet var på 18 026,81.

 

2. Dugnader

Det har vært avholdt 3 dugnader hvor det blant annet

har foregått rydding etter rehabilitering av uthuset,

rydding av kjellerbod, tømming av utedo og sleping av flytebrygge.

 

3. Utleiesesongen

Utleiesesongen startet 2. april og gikk til 22. juni 2012 og fra 12. august til medio oktober. Vi erfarer en god etterspørsel. Samtidig er det mye jobb både med booking og oppfølgning av hvert enkelt utleie.

 

4. Sommersesongen

Sommersesongen gikk fra 22. juni til 12. august. Det var 550 dagsbesøk og 101 overnattinger.

Under sommersesongen fungerer fyret som turisthytte. Det har vært litt utskiftning på vertskap, men det har ikke vært noen utfordring å få nye verter til å stille. Saltholmens Dag ble avholdt 15. juli. Dette ble en fin dag hvor ca. 50 personer fikk oppleve fyret og Berit Eide Johnsens foredrag om fyrets historie.

 

5. Kunstutstillingen

Kunstutstillingen under sommersesongen var vellykket. Utstillerne var Christian Muri Clemetsen, Pernille Usterud-Svendsen, Erlend Helling Larsen og Otilie Hegland (keramikk). Åpningen av kunstutstillingen var lørdag 30. juni 2012.

 

6. Forholdet til stiftelsen

Stiftelsen Saltholmen fyrstasjon overtok høsten 2012 festeretten til bygningene på Saltholmen fra Lillesand Seilforening.

Venneforeningen signert en leieavtale med Stiftelsen. Venneforeningen forestår etter denne avtalen den daglige driften og lettere vedlikehold mens Stiftelsen forestår oppgaver som følger av eierrollen slik som rehabilitering av bygg.

 

7. Hjemmesiden

Hjemmesiden er www.saltholmen.no Her ligger nyttig informasjon, vedtekter, utleiekalender, informasjon om Saltholmens Venner mv. Dette er kundevennlig og reduserer antallet telefoner angående utleie. Bookingen har e-postadressen post@saltholmen.no som videresendes til utleieansvarlig

 

 

JMV 20.3.2013