post@saltholmen.no

Telefon 975 34 822
Fyrtelefonen er kun operativ under sommersesongen! Kontonummer: 2850.12.32280

Facebook

Saltholmen Fyrstasjon. Foto: Marcus Kjeldsen

Engasjerte saltholmenvenner under renoveringen av uthuset.

Neste Forrige

Saltholmens venner


Bli medlem!


I juli 2012 ble Saltholmen Fyrstasjon overført fra Seilforeningen til en stiftelse. Venneforeningen Saltholmens Venner påtok seg samtidig driftsansvaret. Venneforeningen er åpen for alle, og vi er hele tiden på utkikk etter nye medlemmer.

BLI MEDLEM!
Send navn, e-post, telefonnummer og adresse til berit@saltholmen.no

MEDLEMMER FÃ…R:
- overnatting til 150,-
- rabatt på 50,- på t-skjorter
- informasjon om det som skjer
- invitasjon til arrangementer og aktiviteter på Saltholmen

Ã…rsavgift: 200,-
KONTO: 2850.12.32280


Oversikt over styret


Valgt av årsmøtet til styret for Saltholmens venner den 20.3.2013:

Jo Hjerkinn, valgt for 2 år

Anniken Paulsen (styremedlem og vara til stiftelsen), valgt for 2 år

Ã…sne Svendsen (styremedlem)

Grete Nyhaven (nestleder)

Pernille Usterud-Svendsen (kunstansvarlig)

Signhill Arnesen (styremedlem, registeransvarlig), valgt for 2 år

Johannes Vallesverd (styreleder)

Jan Nielsen, (båtansvarlig)

Berit Eide Johnsen (kasserer)

Hans Christian Garman Johnsen


Vedtekter Foreningen Saltholmen Fyrstasjons Venner


1. FORMÃ…L
Foreningen Saltholmen Fyrstasjons Venner skal være en åpen og ideell medlemsforening bestående av personer som er engasjert i Saltholmen fyrstasjon og som ønsker å være med på, støtte og/eller holde seg oppdatert om aktiviteter på Saltholmen.

Foreningens aktiviteter vil være knyttet til daglig drift og arrangementer på Saltholmen fyrstasjon. Foreningen skal legge til rette for aktiviteter slik som omvisninger, utleie til overnatting, utleie til kursopphold, utleie til andre arrangementer, kunstutstillinger, cafedrift eller lignende, konserter og annet som foreningen finner hensiktsmessig.

2. FORHOLDET TIL STIFTELSEN SALTHOLMEN FYRSTASJON
Foreningen inngår en leie og driftsavtale med Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon. Venneforeningen vil ut fra avtalen ha fortrinnsrett til daglig drift og tilretteleggelse av aktiviteter på Saltholmen.

Foreningen inngår en avtale med Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon, som regulerer foreningens rettigheter og plikter på Saltholmen. Avtalen vil forutsette et nært samarbeid mellom de to. Ved større endringer i driftsfokus forelegges saken for Stiftelsens styre. Ved endringer i driftsfokus som truer allmennhetens tilgang eller som for øvrig er i strid med stiftelsens formål, skal stiftelsens styre avikle avtalen.

Foreningen skal i samarbeid med stiftelsen jobbe for å gjøre aktivitetene på fyret kjent for allmennheten.

3. MEDLEMMER
Foreningen er en åpen forening der alle som ønsker å fremme foreningens formål kan være medlem. De som bidrar med gaver over 10 000 kroner til grunnkapitalen i Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon får automatisk livsvarig medlemskap i foreningen.

4. KONTINGENT
Kontingenten fastsettes til kroner 200 per år og 100 kroner for LSF medlemmer.

5. ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det skal godkjenne årsrapport, regnskap, evt. vedtektsendringer samt budsjett og velge styre. Årsmøtet fastsetter kontingent.

6. STYRE
Styret har minst fem styremedlemmer. Hver velges for to år av gangen, dog slik at to velges det ene året og tre det andre.

7. SÆRLIGE FORHOLD
Hvis Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon tilbakeføres eller avvikles, så skal også foreningen avvikles. Foreningens midler og aktiva overføres da til stiftelsen før avvikling.

Foreningen registreres i foreningsregisteret i Brønnøysund.


Oversikt over antall dagsbesøk og overnattinger


Statistikk: 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antall dagsbesøk

 

550

954

877

946

984

Antall overnattinger

150

101

150

168

97

120